Quỹ lương kế hoạch không được vượt 80% quỹ năm trước

Theo Kinh tế & Dự báo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Quỹ lương kế hoạch không được vượt 80% quỹ năm trước
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh và dự kiến mức độ thực hiện các chỉ tiêu gắn với tiền lương theo quy định, doanh nghiệp quyết định quỹ tiền lương kế hoạch và tạm ứng tiền lương không vượt quá 80% quỹ tiền lương thực hiện của năm trước liền kề để trả cho người lao động.

Nghị định cũng nêu rõ, tùy theo điều kiện thực tế, doanh nghiệp xác định đơn giá tiền lương tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoặc đơn vị sản phẩm, dịch vụ để điều hành hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân thực hiện.

Mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề, năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện trong năm so với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề theo 3 nguyên tắc:

Năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện trong năm tăng thì mức tiền lương thực hiện tăng so với thực hiện của năm trước liền kề, trong đó năng suất lao động tăng 1% thì tiền lương được tăng thêm không quá 0,8% và bảo đảm mức tăng tiền lương bình quân (theo năng suất lao động và theo lợi nhuận) phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động.

Trường hợp năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện trong năm giảm thì mức tiền lương thực hiện giảm so với thực hiện của năm trước liền kề.

Trường hợp không có lợi nhuận hoặc lỗ thì mức tiền lương thực hiện được tính bằng mức tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động (mức lương chế độ).

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ một số vấn đề về công tác phân phối tiền lương. Trong đó có quy định quỹ dự phòng của doanh nghiệp không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có tính mùa vụ thì quỹ dự phòng không vượt quá 20%.