Rà soát, sắp xếp công chức để thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử

Theo Tổng cục Hải quan

Ngày 17/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 434/TCHQ-TCCB gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc rà soát, sắp xếp công chức để thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử.

Rà soát, sắp xếp công chức để thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ngày 27/12/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ).

Căn cứ vào Quy trình thủ tục hải quan điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử của cơ quan Hải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, không phải bố trí công chức thực hiện.

Để việc bố trí cán bộ, công chức cho phù hợp với yêu cầu thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc sau:

Một là, chủ động tiến hành rà soát, sắp xếp công chức để thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tịa các Chi cục Hải quan trực thuộc. Bố trí số lượng cán bộ, công chức phù hợp với từng vị trí và khối lượng công việc được phân công đảm nhiệm trong quy trình thủ tục hải quan điện tử.

Hai là, tăng cường cán bộ, công chức cho công tác thu thập, xử lý thông tin; công tác quản lý rủi ro để đáp ứng với yêu cầu của thủ tục hải quan điện tử.