Rà soát vướng mắc tài chính dự án PPP

Việt Hoàng

Ngày 16/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp hút vốn quốc tế tham gia dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), cũng như rà soát vướng mắc tài chính liên quan các dự án này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Tại Văn bản số 1707/VPCP-CN, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023 về các vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực này; đồng thời có đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung. 

Cụ thể là các nghị định: Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút các Quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2023.

Đồng thời, chủ trì nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023.

Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông đang có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến dự án PPP trong dự án Luật đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo tại Công văn số 921/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ...