Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01 - 15/01/2013

Theo Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 (từ 01/01 đến 15/01) đạt 9,74 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tiên của năm 2013, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục xu hướng xuất siêu của năm trước. Mức xuất siêu trong kì 1 tháng 01/2013 là 139 triệu USD (15 ngày đầu tháng 01/2012 xuất siêu 242 triệu USD).

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 4,94 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu tháng 01/2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 623 triệu USD so với cùng kỳ năm 2012, trong đó tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: điện thoại các loại & linh kiện tăng 245 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 145 triệu USD; hàng dệt may tăng 56 triệu USD;…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2013-15/01/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/01/2013

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

4.939

623

14,4

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

2.942

481

19,5

1

Điện thoại các loại và linh kiện

737

245

49,8

2

Hàng dệt, may

681

56

9,0

3

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

398

145

57,3

4

Giày dép các loại

353

0

0,0

5

Dầu thô

261

13

6,0

6

Phương tiện vận tải và phụ tùng:

225

25

12,4

7

Gỗ và sản phẩm gỗ

209

25

13,4

8

Cà phê

202

32

18,7

9

Hàng thủy sản

199

-35

-15,0

10

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

181

-10

-5,1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,94 tỷ USD, tăng 19,5% so với 15 ngày đầu tháng 01/2012 và chiếm gần 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 4,8 tỷ USD, tăng 17,9%  so với cùng kỳ năm 2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 01/2013 tăng 727 triệu USD so với nửa đầu tháng 01/2012; trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 278 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 160 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 114 triệu USD; nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 114 triệu USD;…

 Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2013-15/01/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/01-15/01/2013

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

4.801

727

17,9

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

2.713

608

28,9

1

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

738

278

60,3

2

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

705

114

19,4

3

Điện thoại các loại và linh kiện

328

160

95,1

4

Hàng hóa khác

289

36

14,1

5

Vải các loại

285

71

33,0

6

Sắt thép các loại:

240

-16

-6,1

7

Chất dẻo nguyên liệu

226

44

24,0

8

Xăng dầu các loại:

155

-48

-23,6

9

Kim loại thường khác:

134

38

40,0

10

Hóa chất

118

2

1,6

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 01/2013 đạt 2,71 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.