Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/5/2013 đến ngày 15/5/2013

Theo Tổng Cục Hải quan

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 (từ ngày 01/5 đến 15/5/2013) đạt 11,06 tỷ USD, tăng nhẹ 5,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2013.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 5/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2013 đạt 89,94 tỷ USD, tăng 16,8% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt  44,21 tỷ USD, tăng 16,4% và nhập khẩu đạt  gần 45,73 tỷ USD, tăng 17,1%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2013 thâm hụt 1,51tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2013 đạt 5,11 tỷ USD, giảm 5% so với 15 ngày cuối tháng 4/2013.

Trong nửa đầu tháng 5/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 327 triệu USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 4/2013. Điển hình là một số nhóm hàng sau đây: phương tiện vận tải và phụ tùng: giảm 159 triệu USD;  máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng: giảm 46 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 39 triệu USD; …Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng dệt may vẫn tăng 50 triệu USD, giày dép tăng 33,5 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.  

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 01/01/2013-15/5/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/5/2013
(triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch +/-
(triệu USD)

Tốc độ +/-
(%)

TỔNG TRỊ GIÁ

44.167

6.197

16,3

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

26.362

5.744

27,9

1

Điện thoại các loại và linh kiện

7.009

3.702

111,9

2

Hàng dệt, may

5.632

858

18,0

3

Máy vi tính, SP điện tử và linh kiện

3.440

1.002

41,1

4

Giày dép các loại

2.731

350

14,7

5

Dầu thô

2.625

69

2,7

6

Hàng thủy sản

1.976

-55

-2,7

7

Phương tiện vận tải và phụ tùng:

1.967

286

17,0

8

Máy móc, thiết bị, d.cụ p.tùng khác

1.877

-57

-2,9

9

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.778

198

12,6

10

Cà phê

1.372

-299

-17,9

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,14 tỷ USD, giảm 6,5% so với 15 ngày cuối tháng 4/2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2013 lên 26,36 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 59,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2013 đạt 5,94 tỷ USD, tăng 16,2% so với 15 ngày cuối tháng 4/2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 5/2013 tăng 829 triệu USD so với nửa cuối tháng 4/2013; trong đó nhóm nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da giày (gồm: bông, vải, sơ sợi dệt và nguyên phụ liệu) tăng 163 triệu USD;  máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 131 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 90 triệu USD; dầu thô tăng 80 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 63 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 55 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 56 triệu USD;… tuy nhiên nhập khẩu xăng dầu các loại lại giảm mạnh 173 triệu USD so với kỳ 2 tháng 4/2013.

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 01/01/2013-15/5/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/5/2013 (triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch +/- (triệu USD)

Tốc độ +/- (%)

TỔNG TRỊ GIÁ

45.727

6.672

17,1

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

25.425

5.310

26,4

1

Máy vi tính, SP điện tử và linh kiện

6.326

2.301

57,2

2

Máy móc, thiết bị, d. cụ, p. tùng khác

6.243

547

9,6

3

Vải các loại

2.844

412

16,9

4

Điện thoại các loại và linh kiện

2.708

1.319

95,0

5

Sắt thép các loại:

2.614

315

13,7

6

Xăng dầu các loại:

2.577

-832

-24,4

7

Chất dẻo nguyên liệu

1.985

281

16,5

8

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.281

170

15,4

9

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

1.044

377

56,5

10

Hóa chất

1.038

-33

-3,1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,37 tỷ USD, tăng 16,6% so với 15 ngày cuối tháng 4/2013, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2013 lên 25,4 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.