Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/6/2013 đến ngày 15/6/2013

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 01/6 đến 15/6/2013) đạt 10,35 tỷ USD, giảm 18,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2013.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 đạt 112,74 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt  55,84 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt  gần 56,90 tỷ USD, tăng 15,1%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 có thâm hụt trị giá 1,06 tỷ USD, bằng xấp xỉ 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 6 đạt mức thặng dư trị giá 111 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,23 tỷ USD, giảm 19% so với nửa cuối tháng 5/2013.

Trong nửa đầu tháng 6/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,23 tỷ  USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 5/2013. Kim ngạch giảm điển hình thể hiện qua một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại và linh kiện giảm 271 triệu USD; hàng thủy sản  giảm 92 triệu USD; giầy dép các loại giảm 72 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng giảm 66 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 59 triệu USD; cà phê: giảm 56 triệu USD; hàng dệt may giảm 48 triệu USD; ....

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 01/01/2013-15/6/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Stt

Tên mặt hàng chủ yếu

Kim ngạch từ 01/1-15/5/2013
(triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch +/-
(triệu USD)

Tốc độ +/-
(%)

TỔNG TRỊ GIÁ

55.835

7.422

15,3

Trong đó: doanh nghiệp FDI

33.649

7.326

27,8

1

Điện thoại các loại và linh kiện

8.942

4.605

106,2

2

Hàng dệt may

7.171

1.020

16,6

3

Máy vi tính, SP điện tử và linh kiện

4.305

1.240

40,5

4

Giày dép các loại

3.617

459

14,5

5

Dầu thô

3.339

-98

-2,8

6

Hàng thủy sản

2.541

-57

-2,2

7

Máy móc, thiết bị, d.cụ p.tùng khác

2.406

-73

-3,0

8

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.373

309

15,0

9

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.232

225

11,2

10

Cà phê

1.612

-470

-22,6

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,14 tỷ USD, giảm 20,4% so với 15 ngày cuối tháng 5 năm 2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/6/2013 lên 33,65 tỷ USD, tăng mạnh 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,12 tỷ USD, giảm 17,4% so với 16 ngày cuối tháng 5/2013.

Kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 giảm 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong đó, một số mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu các loại: giảm 214 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 119 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 100 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: giảm 78 triệu USD; vải các loại giảm: 70 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 62 triệu USD; chất rẻo nguyên liệu: giảm 47 triệu USD; ....

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 01/01/2013-15/6/2013 và so với cùng kỳ năm 2012

Stt

Tên mặt hàng chủ yếu

Kim ngạch từ 01/1-15/5/2013 (triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2012

Kim ngạch +/-

(triệu USD)

Tốc độ

+/- (%)

 

TỔNG TRỊ GIÁ

56.900

7.479

15,1

 

Trong đó: doanh nghiệp FDI

32.131

6.689

26,3

1

Máy vi tính, SP điện tử và linh kiện

7.828

2.668

51,7

2

Máy móc, thiết bị, d.cụ p.tùng khác

7.697

498

6,9

3

Vải các loại

3.605

512

16,5

4

Điện thoại các loại và linh kiện

3.424

1.629

90,8

5

Sắt thép các loại

3.191

372

13,2

6

Xăng dầu các loại

3.175

-1.227

-27,9

7

Chất dẻo nguyên liệu

2.445

337

16,0

8

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.619

228

16,4

9

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

1.350

428

46,5

10

Kim loại thường khác

1.291

158

14,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,01 tỷ USD, giảm 13,5% so với tổng trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp này trong 15 ngày cuối tháng 5/2013, qua đó tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 lên 32,1 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.