Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012

Theo Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2012 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12) đạt 10,65 tỷ USD, tăng 13,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2012.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 12/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2012 lên gần 228,37 tỷ USD, tăng 12,1% so với kết quả thực hiện của năm 2011.

Tính đến hết kỳ 2 tháng 12/2012, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam thặng dư 780 triệu USD.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam giai đoạn 2005-2012

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2012  đạt gần 5,61  tỷ USD, tăng 19,6% (tương ứng tăng 918 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 12/2012.

Nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 12/2012 là: điện thoại các loại & linh kiện tăng 255 triệu USD; tiếp theo là dầu thô tăng 207 triệu USD; hàng dệt may tăng 82 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 45 triệu USD; thủy sản tăng 38 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 114,57 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2011.

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

năm 2012 và so sánh với năm 2011

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012 - Ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,25 tỷ USD, tăng 17,7% so với kỳ 1 tháng 12/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2012 của khối doanh nghiệp này lên 60,04 tỷ USD, tăng 33,8% so với năm trước và chiếm 55,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2012 đạt 5,04 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 316 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 12/2012.

Nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 12/2012 bao gồm: xăng dầu tăng 139 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 125 triệu USD; tiếp theo điện thoại các loại & linh kiện tăng 71 triệu USD; thức ăn gia súc & nguyên liệu tăng gần 69 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 66 triệu USD;…

Tuy nhiên, trong kỳ có một số nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước như: phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 235 triệu USD, dầu thô giảm 80 triệu USD, khí đốt hóa lỏng giảm 44 triệu USD, kim loại thường khác giảm 33 triệu USD, ,…

Như vậy, tính đến hết năm 2012, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 113,79 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2011.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất

năm 2012 và so sánh với năm 2011

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_01_16/image005.png

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,75 tỷ USD, tăng 12,2% so với kỳ 1 tháng 12/2012, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 12 tháng/2012 lên 59,94 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm 2011 và chiếm 52,7% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Phụ lục 1: Tổng quan số liệu thống kê hải quan về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tháng 12 và 12 tháng năm 2012

Stt

Chỉ tiêu

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

 

1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 12/2012 (Triệu USD)

10.355

2

I.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 11/2012 (%)

0,1

3

I.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 12/2011 (%)

14,1

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 (Triệu USD)

114.573

5

I.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu năm 2012 so với năm 2011 (%)

18,2

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

 

6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 12/2012 (Triệu USD)

9.857

7

II.2

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 11/2012 (%)

-1,0

8

II.3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 12/2011 (%)

5,4

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2012 (Triệu USD)

113.792

10

II.5

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu năm 2012 so với năm 2011 (%)

6,6

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

 

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 12/2012 (Triệu USD)

20.212

12

III.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 11/2012 (%)

-0,4

13

III.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 12/2012 so với tháng 12/2011 (%)

9,7

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 (Triệu USD)

228.365

15

III.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 so với  năm 2011 (%)

12,1

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

 

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 12/2012 (Triệu USD)

499

17

IV.2

Cán cân thương mại năm 2012 (Triệu USD)

780