VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/năm/chi hội tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn

(Tài chính) Ngày 27/11/2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 16479/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hoạt động cho Chi hội tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn năm 2012.

HCăn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 06/TB-VPCP ngày 5/01/2009 và Công văn số 8110/VPCP-KTTH ngày 15/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại Thông tư, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hàng năm hỗ trợ các Chi hội theo mức từ 1-2 triệu đồng/năm/chi hội. Qua tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ kinh phí của các địa phương thì hầu như các địa phương đề nghị hỗ trợ theo mức 2 triệu đồng/năm/chi hội.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi, khó khăn và do nhu cầu kinh phí phát sinh lớn; mặt khác, năm 2012 suy giảm kinh tế, dẫn tới các địa phương khó khăn trong việc cân đối ngân sách để thực hiện chính sách trong năm 2012.

Do đó, ngày 27/11/2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 16479/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hoạt động cho Chi hội tổ chức Chính trị- xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn năm 2012.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo mức bình quân 1,5 triệu đồng/năm/chi hội.

Đối với các tỉnh nhận bổ sung cân đối và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí; đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo. Các địa phương có mức hỗ trợ không lớn (dưới 500 triệu đồng), đề nghị địa phương bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo.

Căn cứ số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn địa phương báo cáo là 21.829 thôn, bản; 5 chi hội/thôn, bản (Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), chế độ quy định và nguyên tắc hỗ trợ kinh phí nêu trên; Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 40 địa phương năm 2012 là 162.130 triệu đồng (Chi tiết từng địa phương theo phụ lục đính kèm) để thực hiện chính sách theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM