Nghị định số 22/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài


Nghị định số 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CPngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Nghị định này bổ sung một số trường hợp miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.