Sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 35-2013-TT-BTC.doc