Thông tư số 139 /2014/TT-BTC:

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng


(Tài chính) Ngày 23/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Theo thông tư quy định các mặt hàng được giảm có mã 8458.11.00, 8458.91.00 thuộc nhóm máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại và các mã 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00 thuộc nhóm máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện).

Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 của Bộ Tài chính thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi lớn hơn 0% được áp dụng mức thuế ưu đãi bằng 0%.


Mời download nội dung Thông tư: thong tu so 139-2014-TT-BTC cst.doc