Thu hút đầu tư gắn với 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Thu hút đầu tư gắn với 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Xác định công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Chương trình được xây dựng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quy hoạch ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.