Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu: Tác động và một số kiến nghị

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu: Tác động và một số kiến nghị

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn với mục đích chống Xói mòn Cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS) gây thất thu ngân sách nhà nước. Bài viết này xem xét những tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu tới nền kinh tế, đầu tư toàn cầu và Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị đối với việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu đạt chuẩn Việt Nam để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong tuân thủ nghĩa vụ thuế quốc tế.
Tiêu chí đánh giá rủi ro quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiêu chí đánh giá rủi ro quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện bổ sung bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong lĩnh vực giá chuyển nhượng, chú trọng vào quy định cập nhật thông tin trên Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các doanh nghiệp đa quốc gia vào ứng dụng phân tích rủi ro. Bài viết này tìm hiểu về bộ tiêu chí chính được lựa chọn để xác định rủi ro về xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi luận (BEPS) hay về giá chuyển nhượng của một tập đoàn.