Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thép

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thép

Nghiên cứu này đánh giátác động của các yếu tố liên quan đến cấu trúc vốn đến kết quả kinh doanh của 24 doanh nghiệp thuộc ngành Thép niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong trong giai đoạn 2011-2021. Nghiên cứu tiếp cận theo các mô hình bình phương nhỏ nhất (OLS), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), mô hình tác động cố định (FEM) và hiệu chỉnh bằng mô hình GLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng doanh thu (TDT), tốc độ tăng tài sản (TTS), quy mô doanh nghiệp (QM), hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TT) có ảnh hưởng tác động dương đến khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu. Kết quả còn cho thấy, tỷ số nợ ngắn hạn (NNH), tốc độ tăng đầu tư tài sản cố định (TCĐ) có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE).
Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, đòi hỏi phải nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu và đưa ra những khuyến nghị tái cấu trúc sở hữu cho các công ty. Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của 50 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, từ đó giúp hiểu rõ hơn về tác động của sở hữu Nhà nước và sở hữu nước ngoài có mối quan hệ phi tuyến tính tới hiệu quả hoạt động của công ty.