Bài học từ Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc

Bài học từ Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Trung Quốc

Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, có tốc độ tăng trưởng cao một phần nhờ định hướng Nhà nước thông qua đầu tư công. Cùng với đó, là những biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho quá trình phát triển bền vững được Trung Quốc thực hiện quyết liệt.