Không xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu

Không xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu

Đó là một trong những chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 1983/CV-BCĐ ngày 9/4/2020 về việc xét nghiệm Covid-19.