Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm cản trở giải ngân vốn đầu tư công

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm cản trở giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, việc chuẩn bị đầu tư dự án và thực hiện đầu tư phải triển khai sớm để giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan; đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công...
Thêm quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thêm quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành các quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án hoàn thành.