Thực trạng công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết ngành thực phẩm

Thực trạng công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết ngành thực phẩm

Phát triển kinh tế gắn liền với phát triền môi trường bền vững đang là yêu cầu cấp bách với mọi quốc gia. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp cần có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Nghiên cứu nhằm trao đổi về khái niệm trách nhiệm xã hội và báo cáo bền vững; báo cáo bền vững của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng báo cáo bền vững của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay.