Phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng ở Việt Nam

Phát triển bảo hiểm liên kết ngân hàng ở Việt Nam

Bảo hiểm kiên kết ngân hàng (bancassurance) là kênh phân phối tiềm năng, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua và đóng góp tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm ngày càng cao bên cạnh các kênh phân phối bảo hiểm truyền thống khác. Để phát triển kênh phân phối này tại Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề đặt ra