Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.