Phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch. Đây là quá trình xem xét, đánh giá, lựa chọn để đưa các nội dung, giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính vào chiến lược, quy hoạch.
03 nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

03 nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Tại Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể 3 nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.