Phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Khánh Chi

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch. Đây là quá trình xem xét, đánh giá, lựa chọn để đưa các nội dung, giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính vào chiến lược, quy hoạch.

Chiến lược, quy hoạch phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu quy định tại Điều 25, Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch quy định tại khoản 1, Điều 93, Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Dự thảo, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; có sự tham gia của các bên liên quan; thúc đẩy, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành, liên vùng, dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia và quốc tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ phát triển, nguồn lực của quốc gia và địa phương; tận dụng được cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; phát huy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nội dung, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với phạm vi, nội dung chiến lược, quy hoạch theo từng cấp, ngành, lĩnh vực và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng đến giải pháp ưu tiên đối với các khu vực, đối tượng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên.

Thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng nội dung lồng ghép bao gồm: Kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các chiến lược có liên quan khác; Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam; Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan, các kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và các kế hoạch có liên quan khác; Các báo cáo: đánh giá khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; Thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn và các hiện tượng cực đoan; Các tài liệu khác có liên quan.

Cũng theo Dự thảo, lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược/quy hoạch thực hiện thông qua quy trình xây dựng chiến lược/quy hoạch và quy trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch.

Các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu phải thể hiện trong quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược nhằm đạt mục tiêu về tăng cường tính chống chịu, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.