Bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải

Bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải

Tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.