Bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài cho Bộ Giao thông vận tải

PV. (t/h)

Tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 31.392 tỷ đồng chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là một trong những dự án được bố trí vốn.
Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là một trong những dự án được bố trí vốn.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 6/2/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 số tiền 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông vận tải.

Số tiền này sẽ được dùng để bố trí kế hoạch vốn cho 05 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải giao bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án theo quy định, đảm bảo trong phạm vi tổng mức dự toán được bổ sung.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo.

Bên cạnh đó, các Bộ này có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán dự toán chi đầu tư phát triển được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

 

5 dự án được bố trí kế hoạch vốn gồm: 01 dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) và 04 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Cao tốc Bến Lức - Long Thành).