Rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ giảm phát thải khí mê-tan

Rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ giảm phát thải khí mê-tan

Nhằm phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với năm 2020, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giảm phát thải khí mê-tan; đồng thời, cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để các bộ, cơ quan trung ương thực hiện các nội dung, chương trình thuộc Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
Bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho phục hồi và phát triển kinh tế

Bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho phục hồi và phát triển kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2022. Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ chi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 25/11/2021, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg chỉ đạo việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thú y và các văn bản pháp luật liên quan...