Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng cá tầm nhập khẩu vào Việt Nam

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng cá tầm nhập khẩu vào Việt Nam

Qua thời gian theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan đối với cá tầm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị hải quan lấy mẫu kiểm tra xác định chủng loại đối với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu, qua đó đã xác định một số lô hàng không đúng với khai hải quan.