Hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng

Hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 130.035ha, trong đó diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng đất cảng biển Cảng biển Trần Đề là 27.135ha; diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng nước cảng biển là 102.900ha.