Ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp

Ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp

Một trong những ưu tiên nội dung quan trọng tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đó là ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp.
Quy định mới về định mức kinh tế- kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định mới về định mức kinh tế- kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
Đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 60% chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ nghiệp vụ

Đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 60% chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ nghiệp vụ

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia. Chính vì vậy, tại dự thảo Chiến lược tiêu chuẩn hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 60% chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn tại các bộ ngành, địa phương.