Ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp

Phạm Nga

Một trong những ưu tiên nội dung quan trọng tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đó là ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phải có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc.
Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phải có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân quản lý thực  hiện và tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và công nghệ quản lý bao gồm các nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản I Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp; nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo về năng suất, chất lượng; phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đánh giá sự phù hợp; áp dụng thí điểm, xây dựng mô hình điểm để thúc đẩy nhân rộng năng suất, chất lượng và các nhiệm vụ khác có tính chất đa ngành về năng suất, chất lượng.

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ do bộ hoặc cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý bao gồm: các nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ quy định tại Khoản I Điều 26 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, xây  dựng cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng ngành; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng. …

Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN cũng yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phải có tính cấp thiết, phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình; kết quả, sản phẩm được áp dụng thực tiễn hoặc giải quyết các vấn đề về lý luận, khoa học trong lĩnh vực năng suất, chất lượng, có tác động tới thúc đẩy năng suất, chất lượng của doanh nghiệp, địa phương, quốc gia.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phải có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc. Doanh nghiệp được hỗ trợ từ chương trình được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chủ lực của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.