Chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cấp tỉnh và cấp huyện

Chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cấp tỉnh và cấp huyện

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1534/BTC-NSNN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về các vấn đề liên quan đến chế độ tài chính đặc thù cho công tác theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này ở cấp tỉnh và cấp huyện.
Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thông tư về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thông tư về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó, 05 thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 04 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí được bãi bỏ kể từ ngày 02/01/2020.