VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thông tư về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thông tư về lĩnh vực thuế, phí và lệ phí

Ngày 19/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó, 05 thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 04 thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí được bãi bỏ kể từ ngày 02/01/2020.

Đề xuất quy định mới về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Đề xuất quy định mới về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng số dư của khoản thu lãi cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đang hạch toán tại một tiểu khoản riêng của quỹ dự phòng nghiệp vụ để bù đắp các tổn thất không thu hồi.

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Ngày 21/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định về chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 12/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Ngày 12/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định phân phối lợi nhuận đối với tổ chức tín dụng

Quy định phân phối lợi nhuận đối với tổ chức tín dụng

Vấn đề phân phối lợi nhuận của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được quy định rõ tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/ 08/2017 của Chính phủ.

 Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014 về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

(Tài chính) Ngày 27/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 209/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

(Tài chính) Ngày 29/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.

Chế độ tài chính thực hiện Đề án

Chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng NSNN"

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 168/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước".