Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam

Với tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng còn ở mức thấp, các chuyên gia cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho việc phát triển các sản phẩm thẻ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam.