Hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Việc xây dựng các chính sách đô thị thông minh có ý nghĩa hết sức to lớn, nó thể hiện tầm nhìn mang tính chiến lược. Việc áp dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sẽ làm cho cuộc sống của con người tiện ích, thân thiện mới môi trường hơn. Với tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung triển khai các văn bản chính sách cụ thể để hiện thực hóa Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.