3 vấn đề lớn về tài chính đất đai, 3 nội dung đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

3 vấn đề lớn về tài chính đất đai, 3 nội dung đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

Trong khuôn khổ Chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, sáng ngày 18/9 đã diễn ra phiên hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Thảo luận tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu 3 vấn đề lớn về tài chính đất đai.