Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là yếu tố then chốt để mang lại hiệu quả bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số chủ động vươn lên xây dựng đời sống mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần được khắc phục bằng các giải pháp thiết thực, đột phá.