Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Chợ 4.0”

Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Chợ 4.0”

Việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.