Về lưu trữ tài liệu kế toán tại các đơn vị kế toán hiện nay

Về lưu trữ tài liệu kế toán tại các đơn vị kế toán hiện nay

Tài liệu kế toán vô cùng quan trọng đối với mỗi đơn vị kế toán, vì vậy cần phải bảo quản, lưu trữ cẩn trọng và theo quy định của pháp luật đối với từng loại tài liệu kế toán. Việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán được quy định chi tiết tại Luật Kế toán sửa đổi 2015 và các nghị định của Chính phủ.