Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế tư nhân ở nước ta được xác định là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, tồn tại dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.
Phát triển chuỗi giá trị nông sản tại TP. Hà Nội

Phát triển chuỗi giá trị nông sản tại TP. Hà Nội

Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị hàng nông sản là nhân tố quan trọng giúp nông nghiệp Hà Nội phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Hiện nay, mô hình sản xuất này ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy được những tiềm năng vốn có, để nông nghiệp thực sự là “bệ đỡ” của nền kinh tế Thủ đô.