Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 ngày 03/10/2023 về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Theo đó, Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến (từ Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).