Giảm 10% lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách

Giảm 10% lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Quyết định số 1990/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.