DATC tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên

DATC tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộm nhân viên, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm cho cán bộ của 13 đơn vị chuyên môn trong Công ty.