Phát triển thị trường vốn của Việt Nam trong khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN

Phát triển thị trường vốn của Việt Nam trong khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN

Bài viết này nghiên cứu sự phát triển thị trường vốn Việt Nam trong điều kiện hội nhập tài chính ASEAN, bằng phương pháp thống kê, mô tả, đánh giá, thu thập số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế và các nghiên cứu liên quan trong giai đoạn 2010-2019.