Xây dựng pháp luật về kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm của Đức và bài học cho Việt Nam

Xây dựng pháp luật về kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm của Đức và bài học cho Việt Nam

Là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, Đức sớm xác định mục tiêu phát triển bền vững, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), đặt trọng tâm vào nhiệm vụ quản lý chất thải. Vì vậy, đến nay, hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động KTTH của Đức tương đối hoàn thiện. Bài viết đánh giá thực trạng xây dựng pháp luật về KTTH, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.