Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến hoạt động đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến hoạt động đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu sẽ sớm được triển khai tại nhiều quốc gia. Về cơ bản, cơ chế thiết lập một tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tối thiểu 15% áp dụng cho một số các công ty đa quốc gia với quy mô lớn. Nếu cơ chế này được thực hiện, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Bài viết tóm tắt về những tác động của cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu tới đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và một số giải pháp cụ thể để Việt Nam ứng phó trước các tác động tiêu cực.
Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế là sự ra đời và phát triển ngày càng nhiều của các công ty đa quốc gia. Các công ty này hoạt động thành công trên phạm vi quốc tế nhờ khả năng quản lý tốt của các nhà quản trị tài chính khi biết kết hợp sự đa dạng và dự đoán được những thay đổi đến từ yếu tố “đa quốc gia” để tạo nên giá trị tổng thể cao nhất. Bài viết này phân tích các vấn đề quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam có thể tham khảo.