Chuyển biến quan trọng về năng suất và chất lượng tại tỉnh Vĩnh Long

Chuyển biến quan trọng về năng suất và chất lượng tại tỉnh Vĩnh Long

Sau gần 5 năm triển khai trên địa bàn Tỉnh, đến nay Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt ngày 3/8/2016 đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của địa phương.