Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm (26/1/2021-1/2/2021), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội mở ra triển vọng tươi sáng, đưa đất nước và toàn dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, tiến tới phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.
Khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

Khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể, bắt đầu chương trình làm việc chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Diễn ra đến ngày 02/2/2021 với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đồng thời, khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.