Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1+2 Tháng 02/2021

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm (26/1/2021-1/2/2021), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội mở ra triển vọng tươi sáng, đưa đất nước và toàn dân tộc Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, tiến tới phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giữ vững “cơ đồ”, củng cố niềm tin, nâng cao vị thế và uy tín đất nước

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội ghi dấu sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng và Nhân dân. Nối tiếp, kế thừa và phát triển định hướng đặt ra từ các kỳ đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (gọi tắt là Đại hội) của Đảng tiếp tục khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Đại hội đã phát huy trí tuệ tập trung thảo luận; phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và “cơ đồ” 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020…

Đánh giá cho thấy, trong 5 năm qua (2015-2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế bình quân duy trì ở mức khá cao (khoảng 5,9%). Chất lượng tăng trưởng đã được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc. Lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện nhất định. Kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách được tăng cường.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 đột phá chiến lược cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và đạt hiệu quả trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt và bài bản. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xét xử nghiêm minh, nỗ lực này được cộng đồng xã hội đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu; uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Đáng chú ý, trong năm 2020, mặc dù kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do bị tác động bởi đại dịch Covid-19, song với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế...

Việt Nam đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch Covid-19; hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020…

Nhìn chung, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Kết quả này tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục kiên định, vững vàng và tự tin bước vào nhiệm kỳ mới

Đồng thời với việc đánh giá và ghi nhận những thành tựu đạt được trong 35 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội cũng tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu làm cơ sở, tiền đề quan trọng để Đảng tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới khi bước vào nhiệm kỳ khoá XIII, cụ thể như:

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Hai là, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng - Ảnh 1

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực; có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển...

Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả vai trò động lực của con người, văn hoá, của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước.

Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Bên cạnh đó, Đại hội cũng dành thời gian kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng… từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới. Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, nhân dân và đất nước; mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân tộc Việt Nam ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Trên tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - nêu gương”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Lập nên những kỳ tích, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

Đón chào xuân mới - Xuân Tân Sửu 2021, Đảng ta thêm một tuổi, thành công của Đại hội góp phần nhân lên và lan tỏa niềm tin, khí thế, quyết tâm mới, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết và sáng tạo, cùng nhau ra sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước “càng ngày càng xuân”.

Thành công của Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu đặt ra, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn với các dấu mốc cụ thể như: Đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bám sát thực tiễn, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hoá 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030, trong đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật như:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

- Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

- Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

- Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

- Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.