Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Trong quý IV/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên; phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ...
Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 30/6/2021, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 252 điểm cầu với gần 6.000 đảng viên tham dự. Tại điểm cầu Bộ Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự đông đủ, tập trung, nêu cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc.