Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 30/6/2021, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại 252 điểm cầu với gần 6.000 đảng viên tham dự. Tại điểm cầu Bộ Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự đông đủ, tập trung, nêu cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc.