Đối tượng nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Đối tượng nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) quy định về các đối tượng và nội dung đánh giá tác động môi trường.
Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2023. Thông tư nêu rõ, mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thấp nhất là 6 triệu đồng

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thấp nhất là 6 triệu đồng

Mức thu này được nêu tại Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày 8/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.