Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thấp nhất là 6 triệu đồng

PV.

Mức thu này được nêu tại Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày 8/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư số 38/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, người nộp phí là các chủ dự án đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan nhà nước thuộc 03 Bộ được giao thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là tổ chức thu phí.

Theo Thông tư số 38/2023/TT-BTC, mức thu phí đối với dự án công trình dân dụng có tổng vốn đầu tư đến 10 tỷ đồng tới trên 7.000 tỷ đồng là từ 8 triệu đồng đến 84 triệu đồng; đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông) là từ 8,6 triệu đồng đến 86 triệu đồng; đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi là từ 8,8 đến 88 triệu đồng; đối với dự án giao thông là từ 9,2 đến 92 triệu đồng; với dự án công nghiệp là từ 9,6 đến 96 triệu đồng; với các dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác là từ 6 đến 61 triệu đồng.

Thông tư số 38/2023/TT-BTC nêu rõ, tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được để lại 65% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 35% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.